Aelodau Cynulliad yn gwneud dymuniad ar gyfer dyfodol y blaned

Cyhoeddwyd ar:

Mae Aelodau Cynulliad o’r pedair plaid wedi gwneud dymuniad ar gyfer dyfodol cynaliadwy i Gymru fel rhan o Awr Ddaear WWF – y dathliad mwyaf yn y byd ar gyfer y blaned.

Aeth y dathliad byd-eang, pan ddiffoddwyd goleuadau am 60 munud, o gwmpas y byd, gan ddechrau yn Samoa a gorffen yn Tahiti. Cymerodd 158 o wledydd a mwy na 7,000 o drefi a dinasoedd ran, nifer oedd yn fwy nag erioed o’r blaen. Roedd yr adeiladau a strwythurau eiconig ledled y byd yn cynnwys: Pont Harbwr a Thŷ Opera Sydney; yr Empire State Building a Thŵr Eiffel.

Yng Nghymru disgwylir bod rhyw hanner miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn Awr Ddaear eleni [3], gan ddathlu gyda chiniawau yng ngolau canhwyllau, syllu ar y sêr, cerddoriaeth a chwisiau. Roedd yr adeiladau a strwythurau a gymerodd ran yng Nghymru’n cynnwys Castell Caernarfon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth a Phont Gludo Casnewydd.

Daeth un deg chwech o Aelodau Cynlluniad i dderbyniad WWF Cymru yn y Senedd, cyn Awr Ddaear ei hun a gynhaliwyd am 8:30pm nos Sadwrn.

Dewisodd pob un ‘ddymuniad’ ar gyfer Cymru gynaliadwy, yn ymwneud â choedwigoedd ffyniannus, moroedd iach neu hinsawdd ddiogel – i gefnogi ymgyrch ‘Welsh Wish’ WWF Cymru dros ‘Gymru un blaned’ sy’n defnyddio ei chyfran deg o adnoddau’r ddaear. Rhannodd yr ACau eu dymuniadau ar wefan Welsh Wish, ynghyd â llwyth o sêr oedd yn cefnogi Cymru gynaliadwy ar gyfer Awr Ddaear.

Ar ddiwrnod Awr Ddaear, roedd WWF Cymru yn dathlu bod â mwy na 1000 o ddymuniadau ar wefan Welsh Wish. Mae’r ymgyrch wedi ennyn cefnogaeth gan aelodau o garfan rygbi Cymru a chan yr actor Michael Sheen.

Eleni roedd Awr Ddaear yn cyd-daro â ‘Sgwrs Genedlaethol’ Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y wlad wrth iddi baratoi i gyflwyno Bil Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae WWF Cymru yn gobeithio y bydd y gyfraith yn helpu i ddiogelu’r blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn mynd i’r afael â heriau mawr fel y newid yn yr hinsawdd a bygythiadau i goedwigoedd a moroedd.

Mewn arolwg o oedolion yng Nghymru a gynhaliwyd gan gwmni Beaufort Research [4] ar gyfer Awr Ddaear WWF, cytunodd 68% o bobl y dylai Llywodraeth Cymru gymryd cyfrifoldeb am wneud newidiadau polisi a fydd yn diogelu’r blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, dim ond 11% a anghytunodd.

Dywedodd Jessica McQuade, Swyddog Polisi a Dadleuaeth WWF Cymru:

“Rydym yn ddiolchgar i’r holl Aelodau Cynulliad sydd wedi cefnogi Awr Ddaear a Welsh Wish eleni. Mae’n ofnadwy o bwysig i ni atgoffa ein hunain am yr angen i ddiogelu ein planed wych – ac y gallwn ni yng Nghymru chwarae ein rhan.

“Pe bai pawb yn y byd yn byw fel yr ydyn ni yng Nghymru, byddai arnon ni angen mwy na dwy blaned i’n cynnal. Ond yn awr mae gennyn ni gyfle gwych i newid a dod yn ‘genedl un blaned’ gynaliadwy.”

  Roedd uchafbwyntiau eraill Awr Ddaear yng Nghymru’n cynnwys:

 • Creu delwedd fawr o gannwyll #welshwish o oleuadau LED y tu allan i’r Senedd, Bae Caerdydd, wrth i’r goleuadau gael eu diffodd
 • Cefnogaeth oddi wrth ysgolion ledled y wlad – yn Ysgol Iau Llangewydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae’r disgyblion wedi ysgrifennu dymuniadau ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy ar sêr
 • Mae’r comedïwr o Gymru, Dan Mitchell, wedi creu fideo o ’60 o bethau i beidio â’u gwneud yn y tywyllwch’
 • Cerddi gan Caryl Parry Jones ac Eurig Salisbury
 • Cefnogaeth gan fusnesau yng Nghymru gan gynnwys Ikea, Gwesty Dewi Sant a Gwesty Hilton Casnewydd

- diwedd -

Nodiadau i Olygyddion

 1. Gallwch lawrlwytho delweddau cydraniad uchel o’n cyfle i dynnu lluniau gydag Aelodau Cynulliad, a hefyd lluniau a fideo o Awr Ddaear yng Nghymru, trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.dropbox.com/sh/p3fqq5chel7uucu/wIw4GEbmS1
 2. Yr Aelodau Cynulliad a ddaeth i ddigwyddiad Awr Ddaear WWF Cymru yn y Senedd oedd:
 3. Enw Plaid Etholaeth / Rhanbarth
  Peter Black Democratiaid Rhyddfrydol Gorllewin De Cymru
  Alun Davies Llafur Blaenau Gwent
  Paul Davies Ceidwadwyr Preseli Sir Benfro
  Suzy Davies Ceidwadwyr Gorllewin De Cymru
  Rebecca Evans Llafur Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Russell George Ceidwadwyr Sir Drefaldwyn
  Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru Gogledd Cymru
  Alun Ffred Jones Plaid Cymru Arfon
  David Melding Ceidwadwyr Canol De Cymru
  Julie Morgan Llafur Gogledd Caerdydd
  Eluned Parrott Democratiaid Rhyddfrydol Canol De Cymru
  Nick Ramsey Ceidwadwyr Mynwy
  Rhodri Glyn Thomas Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
  Joyce Watson Llafur Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Lindsay Whittle Plaid Cymru Dwyrain De Cymru
  Leanne Wood Plaid Cymru Canol De Cymru
 4. Amcangyfrif wedi’i seilio ar ffigur o 10.1 o filiynau o oedolion yn y Deyrnas Unedig a gymerodd ran yn Awr Ddaear yn 2013 – ffynhonnell: NFP Synergy 2013 (sampl cenedlaethol gynrychioladol o 1,010 o oedolion 16 oed a hŷn yn y Deyrnas Unedig).
 5. Cynhaliwyd yr arolwg gan gwmni Beaufort Research Ltd. Gwnaethpwyd y rhan fwyaf o’r gwaith maes ar gyfer yr arolwg ym mis Tachwedd 2013 rhwng 15fed a 26ain Tachwedd 2013, a’r gweddill yr wythnos wedyn. Cafodd 1,022 o gyfweliadau eu cyflawni a’u dadansoddi.
 6. WWF yw un o’r sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf yn y byd, ac mae ganddo fwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy’n gweithredu mewn mwy na chan gwlad. Drwy ymgysylltu â’r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, gan greu atebion i’r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur ffynnu. I gael gwybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol ac yn y presennol, ewch i wwf.org.uk.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Nosworthy, ffôn:029 20454972, e-bost: rnosworthy@wwf.org.uk