Datganiad i’r wasg – Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

Cyhoeddwyd ar:

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Y Gynghrair yn galw am ganolbwyntio mwy ar y tymor hir er mwyn ‘diogelu Cymru at y dyfodol’

Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o flaenoriaeth i anghenion cenedlaethau’r dyfodol, er mwyn i’w Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wneud gwahaniaeth gwirioneddol – yn ôl Cynghrair o fwy nag 20 o sefydliadau yng Nghymru.

Wrth ymateb i lansiad y Bil heddiw, dywedodd Anne Meikle, Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy:

“Mae’r Bil a gyhoeddwyd heddiw yn gam arall yn y cyfeiriad iawn, ond mae’r cynigion yn gymhleth ac mae angen i ni fod yn siŵr y byddan nhw’n gorfodi cyrff cyhoeddus i roi mwy o bwysau o lawer ar ddiwallu anghenion ein plant a’n hwyrion. Mae gormod o benderfyniadau gwleidyddol heddiw yn rhoi blaenoriaeth i enillion yn y tymor byr ar draul y dyfodol.”

“Er mwyn i’r ddeddf hon fod yn effeithiol wrth ddiogelu ein gwlad at y dyfodol, mae angen iddi osod nodau cliriach, sy’n ystyried heriau yn y dyfodol ac yn rhoi mwy o flaenoriaeth i ganlyniadau hirdymor y penderfyniadau a wneir heddiw.”

“Mae angen i ni fod yn barod am fyd lle bydd cystadleuaeth ffyrnig dros adnoddau fel ynni a phren, a chydnabod bod y penderfyniadau a wnawn yng Nghymru’n cael effaith uniongyrchol ar bobl a natur yn fyd-eang.”

“Mae’n nodedig bod yr adroddiad interim a gyhoeddir heddiw ar ‘Y Gymru a Garem’ yn tynnu sylw at y newid yn yr hinsawdd fel un o’r materion allweddol y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn eu hwynebu. Ond fel y mae ar hyn o bryd, mae’r bil yn methu yn nhermau newid y ffordd mae’r sector cyhoeddus yn gweithio er mwyn mynd i’r afael â materion hirdymor mor fawr.”

“Ar nodyn mwy cadarnhaol, rydym yn falch bod y Llywodraeth wedi ymateb i bryderon ynghylch diffyg nod yn ymwneud ag amgylchedd Cymru. Fel Cynghrair, rydym eisiau cydweithio yn awr gyda phawb i ddatblygu deddfwriaeth fydd yn rhoi i genedlaethau’r dyfodol y bywyd maen nhw’n ei haeddu.”

- diwedd -

Nodiadau i olygyddion

 1. Dyma aelodau’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy:
  • Cymorth Cristnogol
  • Cafod
  • Oxfam
  • WWF
  • Cyfeillion y Ddaear Cymru
  • Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod
  • Sefydliad Bevan
  • Cynnal Cymru
  • Disability in Wales and Africa
  • Cymru Masnach Deg
  • Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru
  • Life for African Mothers
  • Love Zimbabwe
  • RSPB Cymru
  • Atal Anrhefn Hinsawdd
  • Tearfund
  • Sefydliad y Merched
  • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
  • WCVA
  • Gwarchod Glöynnod Byw Cymru
  • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
  • The Co-operative Cymru/Wales
  • WSPA
  • Cadwch Gymru’n Daclus
  • Ymddiriedolaethau Natur Cymru
  • Bees for Development
 2. Gellir gweld mwy o fanylion am y Gynghrair ar: www.shapingfuturewales.org