“Gallwn greu Bil gwell” – Cynghrair yn croesawu adroddiad Pwyllgor ar gyfraith ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’

Cyhoeddwyd ar:

DATGANIAD I’R WASG, Y GYNGHRAIR DATBLYGU CYNALIADWY,

Mae Cynghrair o bron 30 o sefydliadau yng Nghymru wedi croesawu adroddiad newydd [1] gan Aelodau Cynulliad sy’n argymell newidiadau i un o fesurau pwysig Llywodraeth Cymru, Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy’n cytuno gyda Phwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad bod angen nifer o ddiwygiadau er mwyn i’r gyfraith wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae’r Gynghrair yn cynnwys elusennau amgylcheddol a datblygu, yn ogystal â grwpiau ffydd a chredo, iaith, cymuned a menywod [2]

Gan ymateb i lansiad adroddiad y Pwyllgor heddiw, dywedodd y llefarydd dros y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, Haf Elgar:

“Os byddwn ni’n cael y Bil hwn yn iawn gallai wneud gwahaniaeth gwirioneddol, cadarnhaol i bobl a’r blaned. Fodd bynnag, fel mae adroddiad heddiw’n dangos, mae angen ei gryfhau er mwyn cyflawni hyn.

“Rydyn ni’n falch bod yna gefnogaeth drawsbleidiol i egwyddorion y ddeddf hon, ac rydyn ni’n cefnogi’r argymhellion mae’r pwyllgor wedi’u gwneud.

“Dylai’r Bil gynorthwyo cyrff yng Nghymru i ddatblygu mewn modd cynaliadwy – o  recriwtio i arlwyo. Dylai eu helpu i wneud penderfyniadau sy’n golygu y collir cyn lleied o natur ag sy’n bosibl, yn helpu i leihau’r newid yn yr hinsawdd, yn cefnogi’r Gymraeg ac yn cefnogi amodau tecach i weithwyr.

“Er mwyn i’r Bil fod yn effeithiol, mae angen dyletswydd glir ar gyrff cyhoeddus fel bod popeth a wnân nhw’n ein symud tuag at fod yn genedl fwy cynaliadwy.

“Mae’n rhaid bod yna ddiffiniad cynhwysfawr o ystyr datblygu cynaliadwy, ac mae’n rhaid i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd fod yn greiddiol i’r Bil. Ac mae’n rhaid i’r Comisiynydd fod yn wirioneddol annibynnol, gyda’r pwerau angenrheidiol i ddadlau achos cenedlaethau’r dyfodol.

“Rydyn ni’n hyderus y gall Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad greu Bil gwell, gyda’r diwygiadau cywir. Edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i lunio cyfraith gref ac effeithiol a fydd yn helpu pobl a’r blaned, y gall Cymru fod yn falch ohoni.”

- diwedd -

Nodiadau i olygyddion:

1.    Mae adroddiad y Pwyllgor ar gael yma: http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10023%20-%20environment%20and%20sustainability%20committee%20-%20well-being%20of%20future%20generations%20(wales)%20bill%20stage%201%20committee%20re/cr-ld10023-w.pdf

 

2.    Dyma aelodau’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy:

Cymorth Cristnogol, CAFOD, Oxfam, WWF, Cyfeillion y Ddaear Cymru, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod, Sefydliad Bevan, Cynnal Cymru, Disability in Wales and Africa, Cymru Masnach Deg, Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru, Life for African Mothers, Love Zimbabwe, RSPB Cymru, Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru, Tearfund, Sefydliad y Merched (WI), Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol, WCVA, Gwarchod Glöynnod Byw Cymru, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, The Co-operative Cymru/Wales, WSPA, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Bees for Development, Ymgyrch Cefnogi Nicaragua Cymru, Maint Cymru

3.    Cyflwynodd nifer o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r Gynghrair dystiolaeth ysgrifenedig a llafar i’r pwyllgor fel rhan o Gam 1 o’i broses ymgynghori a chraffu.

 

4.    Mae mwy o fanylion am y Gynghrair i’w gweld ar: www.shapingfuturewales.org