LLESIANT BYWYD GWYLLT?

Cyhoeddwyd ar:

Gan Peter Jones, Swyddog Cadwraeth RSPB Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Bil Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Cymru.  Bydd y ddeddfwriaeth, a ddylai gael ei chymeradwyo gan y Cynulliad yn ystod y gwanwyn flwyddyn nesaf, yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru fel cynghorau, ysbytai, prifysgolion (a Llywodraeth Cymru ei hunan) i wneud penderfyniadau sy’n gadael etifeddiaeth gadarnhaol i’n plant, ac i blant ein plant.  Mae llesiant yn golygu cwrdd ag anghenion sylfaenol pob un ohonom, yn deg ac o fewn terfynau adnoddau’r ddaear – sef datblygu cynaliadwy mewn geiriau eraill.  Mae hyn yn newyddion da i ni, ond beth am anifeiliaid a phlanhigion – a fyddan nhw’n cael budd o’r gyfraith newydd hefyd?

Dangosodd adroddiad Cyflwr Natur fod 60% o’r 3,000 a mwy o rywogaethau a gafodd eu hasesu ar draws y Deyrnas Unedig wedi dirywio yn y degawdau diwethaf – a fydd y rhagolygon ar gyfer y dyfodol rywfaint yn well os caiff y Bil hwn ei gymeradwyo?  Yr ateb byr ydi nad ydym yn gwybod, ond un o chwe nod y Bil yw ‘Sicrhau amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol’ – hynny yw, adfer ac adnewyddu bywyd gwyllt.  Byddwn yn edrych ar y bil yn ofalus iawn dros y misoedd nesaf i asesu a ellid gwneud mwy dros fywyd gwyllt yng Nghymru.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i gyflwyno Bil Amgylchedd yng ngwanwyn 2015 ac mae RSPB Cymru yn ceisio cael ymrwymiad yn y Bil hwnnw i osod targed ar gyfer adfer bywyd gwyllt.  Ond ni fydd posib i fywyd gwyllt wella a ffynnu oni bai ein bod ni yn ein bywydau bob dydd yn fwy gofalus ac yn ystyried cenedlaethau’r dyfodol, gan gynnwys y pethau byw eraill rydym yn rhannu’r blaned hon gyda nhw.  Mae hyn yn cynnwys yr ynni tanwydd ffosil rydym yn ei gynhyrchu a’i ddefnyddio, y tir rydym yn adeiladu arno a’r afonydd a’r nentydd sy’n cael eu llygru gennym.

Mae yna ffordd hir o’n blaenau cyn i ni gyrraedd pwynt lle’r ydym yn byw mewn cytgord â natur mewn byd cynaliadwy.  Ond, yma yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn arwain y ffordd gyda’r bil hwn, sydd â’r potensial i ddarparu dyfodol cynaliadwy i fywyd gwyllt a phobl Cymru.  Byddwn yn parhau i weithio’n adeiladol gyda llunwyr penderfyniadau yng Nghymru er mwyn cael Deddf a fydd yn cwrdd ag anghenion cenedlaethau’r dyfodol a bywyd gwyllt.  Ni fydd cenedlaethau’r dyfodol yn diolch i ni am ddinistrio’r bywyd gwyllt y mae ganddynt yr hawl i’w ddisgwyl, a’r unig ffordd i sicrhau nad yw hyn yn digwydd yw drwy newid sut rydym yn byw, gweithio a meddwl.  Gallwn lwyddo i wneud hyn – ac mae’r Bil hwn yn ddechrau da!