“MAE ANGEN CRYFHAU BIL LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL” – MICHAEL SHEEN

Cyhoeddwyd ar:

Mae’r actor enwog Michael Sheen wedi galw am gyfraith gryfach ar gyfer dyfodol Cymru.

Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sydd yn gosod datblygu cynaliadwy fel “egwyddor ganolog” y sector gyhoeddus yng Nghymru, yn cael ei thrafod gan Aelodau’r Cynulliad wythnos nesaf.

Roedd Michael Sheen, Llysgennad Y Cenhedloedd Unedig yn siaradwr gwadd yn lansiad Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghaerdydd ddydd Llun  a soniodd am adeiladu dyfodol gwell  i’n plant yng Nghymru ac ar draws y byd.

Michael Sheen gyda disgyblion Ysgol Gynradd Cwmnedd. Llun oddi wrth Cadwch Gymru'n Daclus.
Michael Sheen gyda disgyblion Ysgol Gynradd Cwmnedd. Llun oddi wrth Cadwch Gymru’n Daclus.

Yn ddiweddar mae’r llywodraeth a’r gwrthbleidiau wedi drafftio a gosod newidiadau i Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol cyn i’r bil gael ei drafod gan y Cynulliad cyflawn ar ddydd Mawrth 10 Mawrth. Mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy eisiau i Aelodau’r Cynulliad bleidleisio o blaid y newidiadau sy’n pwysleisio pwysigrwydd gweithredoedd ar ein cyfrifoldebau byd-eang, yn rhoi dehongliad clir o beth mae datblygu cynaliadwy yn ei olygu ac yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus.

Mae Michael Sheen yn cefnogi amcanion y Gynghrair ar gyfer y Bil, sydd bellach yn gysylltiedig ag Amcanion Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ac asesiadau newid hinsawdd.

Meddai Michael Sheen:

“Gallai’r Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wella bywydau teuluoedd yng Nghymru ac ar draws y byd. Gallai’r ddeddf newydd helpu i drechu tlodi, gwarchod yr amgylchedd a chefnogi’r Gymraeg a diwydiant Cymreig felly rwy’n gobeithio y bydd ein harweinyddion yn pleidleisio o blaid y newidiadau er mwyn cryfhau’r bil a chreu bil mwy effeithiol. Os gwelwch yn dda rhowch ddyfodol teilwng i Gymru.”

Meddai Anne Meikle, siaradwr ar ran Y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy:

“Rydym yn hynod o falch o gael cefnogaeth Michael Sheen ac rydym yn annog pob parti i wneud y peth iawn a chefnogi’r newidiadau wythnos nesaf. Mae hyn yn hanfodol er mwyn creu Cymru well – a dyfodol cynaliadwy i bawb.”

Ar ddiwedd ail gam y Bil, cytunwyd y byddai Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â’r Cynulliad cyn penodi Comisiynydd ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, a fyddai â hawliau newydd i gynnal arolygon o gyrff cyhoeddus.

Fe wnaeth y gwrthbleidiau hefyd gefnogi amcan o gynnwys targedau o fewn y Bil gan nad oes rhai ar hyn o bryd.