Angen i Aelodau’r Cynulliad bleidleisio o blaid Bil ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’

Cyhoeddwyd ar:

Mae’r Gynghrair Datblygu Gynaliadwy wedi llongyfarch y Cynulliad ar basio gwelliannau i gryfhau  Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol heddiw, a nawr yn annog Aelodau’r Cynulliad i bleidleisio o blaid y Bil wythnos nesaf.

Bydd yr Aelodau yn pleidleisio o blaid neu yn erbyn y Bil yn ystod cyfarfod llawn a gaiff ei gynnal yn Y Senedd ym Mae Caerdydd ar Ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Os bydd yr Aelodau yn pleidleisio o blaid y Bil wedi ei ddiwygio, bydd  yn dod yn ddeddfwriaeth fyddai’n gosod dyletswydd glir ar gyrff cyhoeddus i ymddwyn ar sail egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ogystal ag eglurhad o beth yw ystyr datblygu cynaliadwy.

Byddai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn gosod nodau hir dymor i fynd i’r afael â phroblemau mawr y dyfodol, fel newid hinsawdd, a gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod pa mor bell â pha mor gyflym mae’n rhaid i ni weithredu er mwyn eu gwireddu.

Byddai gan y ddeddf newydd hon y potensial i drechu tlodi tanwydd, creu swyddi, hybu’r economi a chefnogi pobl ar draws y byd, yn ogystal â gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd.

Yes-vote-thumbs-up

Mae’r Gynghrair Datblygu Gynaliadwy, sy’n dod â dros 30 o fudiadau ynghyd, o elusennau amgylcheddol a datblygu i grwpiau crefydd a ffydd, iaith a merched, wedi bod yn ymgyrchu o blaid y Bil dros y tair blynedd ddiwethaf.

Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru a Chadeirydd y Gynghrair Datblygu Gynaliadwy:

“Rydym yn hynod o falch fod y llywodraeth wedi gwrando ar ein pryderon am y Bil fel ac yr oedd, a bod y pleidiau wedi gweithio gyda’i gilydd i gryfhau’r Bil a phleidleisio heddiw i wneud Bil eglur a chryf.

“Rydym nawr yn annog Aelodau’r Cynulliad i bleidleisio o blaid y Bil yng nghyfnod 4. Gall y Bil fod yn ddarn cryf ac effeithiol o ddeddfwriaeth a fydd yn arwain y byd, ac yn darparu newidiadau go iawn i bobl ac i’r blaned.

“Mae cyfle yma gan Gymru i osod esiampl dda i weddill y byd wrth sicrhau bod y llywodraeth a chyrff cyhoeddus yn diwallu gofynion cenedlaethau’r dyfodol, yn ogystal â phobl sy’n byw nawr.

“Rydym ni’n gofyn i’r Aelodau chwarae eu rhan fel dinasyddion byd-eang wrth bleidleisio o blaid y Bil a helpu i greu bywyd digonol i bobl sy’n byw mewn tlodi ar draws y byd. Hoffai’r Gynghrair longyfarch yr holl bleidiau am yr holl waith sydd wedi ei wneud hyd yma, a’u hatgoffa bod dyfodol Cymru nawr yn eu dwylo nhw.”

Yn ymateb i’r bleidlais o blaid y gwelliannau heddiw, yn siarad ar ran y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, meddai Haf Elgar:

“Fel Cynghrair rydym ni wedi bod ar daith hir gyda’n gilydd, ac mae’r brwdfrydedd, yr ymroddiad a’r penderfyniad gan sefydliadau ac unigolion ar draws Cymru i lunio dyfodol Cymru a’r byd wrth lunio Bil cryf wedi bod yn amlwg iawn. Rydym nawr yn annog Aelodau Cynulliad i bleidleisio o blaid y Bil wythnos nesaf.”