Ymateb i’r drafodaeth i’r drafodaeth ar Fil Llesiant Cenedlaethol Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyhoeddwyd ar:

Mae’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy yn siomedig gyda chanlyniad y drafodaeth heddiw yng nghyfarfod Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Fil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Roedd y Gynghrair wedi gobeithio y byddai ei hargymhellion ar gyfer deddfwriaeth gadarnach a mwy effeithiol, i greu Cymru gynaliadwy, yn cael eu derbyn, ond gwrthodwyd y rhan fwyaf gan y Pwyllgor.

Y mater sy’n peri’r pryder mwyaf yw bod cynigion y Llywodraeth i gryfhau conglfeini allweddol y Bil – y ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus a’r egwyddor datblygu cynaliadwy – wedi cael eu dileu.

Mae’n ein poeni ni bod diwygiad Llywodraeth Cymru i gynnwys amcanion ar gyfer newid hinsawdd a chyfrifoldeb byd-eang Cymru wedi’u gwrthod gan aelodau’r gwrthbleidiau, er iddynt gael cefnogaeth drawsbleidiol gadarn yn flaenorol.

Hefyd, gwrthododd y Llywodraeth ddiwygiadau da gan y gwrthbleidiau i gryfhau’r Bil.

Nawr mae’r Gynghrair yn credu bod angen ail-greu’r Bil. Dylid ailgyflwyno diwygiadau allweddol y Llywodraeth a dylid adeiladu arnynt er mwyn creu Bil cadarn.

Dywedodd Anne Meikle, siaradwr ar gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy:

“Mae’n syml iawn – does dim Bil heb y cymalau yma. Rydyn ni’n annog Llywodraeth Cymru a’r gwrthbleidiau i gydweithio er mwyn creu geiriad cryfach ar gyfer yr elfennau yma.”

“Mae posib ail-greu’r Bil ac mae’n rhaid gwneud hynny. Mae hyn yn allweddol er mwyn creu Cymru well – dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.”

Ar nodyn mwy cadarnhaol, cytunwyd y bydd rhaid i’r Llywodraeth ymgynghori â’r Cynulliad cyn penodi’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd ganddo bwerau newydd ar gyfer cynnal adolygiadau o gyrff cyhoeddus. Mae’r Bil yn cysylltu nawr hefyd ag Amcanion Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac asesiadau newid hinsawdd. Hefyd, cefnogodd y gwrthbleidiau ddiwygiad i gynnwys targedau yn y Bil, gan nad oes rhai ynddo ar hyn o bryd.

painted kids credit Dan Green web